UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Số: 115 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hà Tĩnh, ngày 17  tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh

 

         Thực hiện Văn bản số 5225/UBND-XV1 ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch 2892/KH-SYT ngày 12/8/2021 về việc tiêm vắc xin phòng Covid 19 đợt 5; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn thành phố như sau:

          I. MỤC TIÊU

          Tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vận chuyển và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 cho các đối tượng ưu tiên theo phân bổ của Bộ Y tế kịp thời, đảm bảo an toàn, đúng quy định.

          II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM

          1. Thời gian thực hiện:

- Tiêm mũi 1 hoàn thành trước ngày 18/8/2021;

- Tiêm mũi 2 vắc xin Spikevax (Moderna) cho người đã tiêm mũi 1 đủ 4 tuần, hoàn thành trước 07/9/2021.

          2. Đối tượng:

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho tổng số 5.095 người, trong đó:

+ Tiêm mũi 1 cho tổng số 1.600 người (1.450 người được tiêm vắc xin AstraZeneca; 150 người được tiêm vắc xin BNT162b2 (Pfizer);

+ Tiêm mũi 2 bằng vắc xin Spikevax (Moderna) cho tổng số 3.495 người đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Spikevax đủ 4 tuần.

          - Các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 được quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.                 

          3. Địa điểm: Bố trí tại cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng:

- Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Công tác truyền thông

1.1. Trung tâm Y tế thành phố: Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên Đài Truyền thanh - Truyền hình và hệ thống truyền thanh cơ sở trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng.

Cung cấp các tin bài, nội dung, tài liệu tuyên truyền đến các các cơ quan truyền thông.

1.2. Trung tâm Văn hóa -Truyền thông thành phố:

          - Xây dựng các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19.

          - Chỉ đạo hệ thống truyền thanh các phường, xã đẩy mạnh truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 trước, trong và sau khi tổ chức tiêm chủng.

          2. Tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng

          2.1. Trung tâm Y tế thành phố:

          - Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và phân phối cho các điểm tiêm chủng đóng trên địa bàn hàng ngày hoặc theo đợt.

          - Quản lý, báo cáo sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo quy định.

- Bố trí cán bộ hỗ trợ tại các điểm tiêm chủng của Bệnh viện (Cán bộ khám sàng lọc, cán bộ thực hiện tiêm)

          2.2. Bệnh viện Đa khoa thành phố:

          - Bố trí địa điểm, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác tiêm chủng theo quy định.

          - Đảm bảo dây chuyền lạnh để tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin trong buổi tiêm chủng.

          - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư tiêm chủng (bông, cồn, phích vắc xin, nhiệt kế, hộp chống sốc, panh, khay, các biểu mẫu thực hiện trong quá trình tiêm chủng theo quy định). Phối hợp với các đơn vị có liên quan để in ấn và thực hiện đầy đủ các biểu mẫu trong tiêm chủng COVID-19 tại Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sữa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Văn bản số 780/SYT-NVY ngày 19/3/2021 của Sở Y tế.

3. Triển khai tiêm chủng

Thực hiện đầy đủ các nội dung theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế:

          3.1. Lập danh sách đối tượng, bố trí thời gian tiêm phù hợp với tình hình dịch COVID-19:

- Sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 bao gồm các nội dung: Đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế; Sàng lọc, phân nhóm đối tượng trước khi tiêm chủng; Quản lý đối tượng tiêm chủng; Lập kế hoạch tiêm chủng.

          - Đối với các đơn vị thực hiện tiêm: Lập danh sách các đối tượng tiêm chủng và triển khai tiêm chủng cho cán bộ của đơn vị đảm bảo theo kế hoạch.

          - Đối với đơn vị tổ chức tiêm cho các đơn vị khác: Bố trí thời gian phù hợp để tiêm chủng cho cán bộ của đơn vị mình và các đơn vị khác theo phân công.

          - Đối với các đơn vị không tự thực hiện tiêm chủng: Lập danh sách đối tượng tiêm chủng và gửi cho đơn vị thực hiện tiêm để hai bên phối hợp bố trí thời gian tiêm phù hợp.

3.2. Trước khi tổ chức tiêm chủng:

- Tự đánh giá “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế.

- Thực hiện rà soát các nội dung về an toàn tiêm chủng theo Phụ lục 1 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế và khắc phục tất cả các vấn đề tồn tại của cơ sở tiêm chủng, việc rà soát phải thực hiện định kỳ.

          3.2. Triển khai tiêm chủng:

- Các bước thực hiện tiêm chủng:

+ Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón.

+ Bước 2: Hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo phụ lục 2 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

+ Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các nội dung theo Phụ lục 3 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế. Nếu đối tượng không đủ điều kiện tiêm thì tư vấn để chuyển cơ sở tiêm chủng hoặc ra về.

+ Bước 4: Thực hiện tiêm vắc xin cho đối tượng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định.

Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 theo mẫu qui định tại Phụ lục 4 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.

          - Số người tiêm chủng/buổi/bàn tiêm theo quy định;

          - Sắp xếp tại điểm tiêm theo quy trình một chiều và đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2021 và các hướng dẫn của Bộ Y tế.

          - Bố trí lịch tiêm chủng cho các đối tượng tiêm theo giờ, tránh tập trung quá đông người tại một thời điểm. Bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

          - Hộp chống sốc theo quy định tại Thông tư số 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp). Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.

- Cập nhật đầy đủ danh sách người tiêm vắc xin COVID-19 trên phần mềm tiêm chủng.

          3.3. Xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19

          - Khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng thì tạm dừng buổi tiêm chủng và thực hiện theo sổ tay “Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

          - Các điểm tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng thường xuyên, liên tục trong quá trình tiêm chủng theo Văn bản số 5488/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 9/7/2021 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

          - Thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế.

          3.4. Công tác kiểm tra, giám sát

          - Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng.

          - Nội dung kiểm tra, giám sát:

          + Giám sát trước tiêm chủng: Xây dựng kế hoạch; danh sách đối tượng; bố trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực; việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, đội cấp cứu xử trí sự cố sau tiêm chủng...

          + Giám sát trong buổi tiêm: Thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản vắc xin, rà soát đối tượng trước và sau tiêm tránh bỏ sót, kỹ thuật tiêm chủng, dự phòng/xử trí phản vệ. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tiêm. Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng.

          + Giám sát sau tiêm chủng: Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả sau đợt tiêm (danh sách, số người cần tiêm, số người đã được tiêm; lượng vắc xin đã sử dụng, lượng vắc xin hao phí, phản ứng phụ sau tiêm).

          3.5. Quản lý vỏ lọ vắc xin, bơm kim tiêm và chất thải y tế khác

- Quản lý, tiêu hủy vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng theo quy định tại Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19.

          - Xử lý bơm kim tiêm và chất thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

          - Điểm tiêm có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế theo quy định tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.

          3.6. Công tác báo cáo

          a) Điểm tiêm chủng:

          - Báo cáo đột xuất: Khi có bất thường trong quá trình tổ chức tiêm chủng báo cáo ngay về Phòng Y tế qua số điện thoại đường dây nóng: 0902043777 hoặc Bác sỹ Nguyễn Xuân Kháng, phụ trách Trung tâm Y tế thành phố, số điện thoại: 0916.609.599.

          - Báo cáo định kỳ: Hàng ngày báo cáo kết quả tiêm vắc xin về Trung tâm Y tế thành phố trước 16h.

          b) Trung tâm Y tế thành phố: Tổng hợp báo cáo từ các điểm tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh trước 17h hàng ngày để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế. Sau khi kết thúc đợt tiêm tổng hợp kết quả và báo cáo cụ thể bằng văn bản về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Y tế

Tham mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn thành phố; đôn đốc của các đơn vị triển khai đúng tiến độ và kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng bảo đảm an toàn, hiệu quả theo kế hoạch.

          2. Trung tâm Y tế thành phố

          - Là đơn vị thường trực, đầu mối triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố, chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm đúng theo kế hoạch; thống nhất lịch tổ chức tiêm chủng để thông báo cho các đơn vị tổ chức thực hiện; báo cáo hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 về cơ quan quản lý kịp thời, đúng quy định.

          - Tổ chức truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Phối hợp, hỗ trợ đơn vị thực hiện tiêm chủng kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng;

          - Điều động cán bộ y tế của Trung tâm và Trạm Y tế có chứng nhận tiêm chủng tham gia công tác tiêm chủng tại bệnh viện trên địa bàn.

          - Tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND thành phố theo quy định.

          3. Bệnh viện đa khoa thành phố

          - Thực hiện tiêm cho các đối tượng được phân công;

          - Bố trí địa điểm tiêm chủng rộng rãi, thông thoáng, thuận tiện bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiêm chủng đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo theo quy định.

          - Củng cố/kiện toàn đội cấp cứu nội viện và ngoại viện, kích hoạt hệ thống báo động đỏ, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong tiêm chủng.

          4. Đối với các đơn vị và UBND các phường, xã có đối tượng tiêm chủng

          - Lập danh sách các đối tượng được tiêm chủng vắc xin đợt 4 theo chỉ tiêu được phân bổ gửi cho đơn vị thực hiện tiêm chủng.

          - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện tiêm để bố trí thời gian tiêm chủng phù hợp, cử cán bộ hỗ trợ đơn vị tổ chức tiêm, đôn đốc, theo dõi các đối tượng được tiêm theo đúng kế hoạch của đơn vị tiêm. Báo cáo đầy đủ các phản ứng sau tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho đơn vị thực hiện tiêm chủng.

          Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Y tế thành phố để được hướng dẫn, trường hợp quá khả năng xử lý báo cáo Lãnh đạo thành phố và Sở Y tế để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế Hà Tĩnh (b/c);

- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;

- Chủ tịch các PCT.UBND thành phố;

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 thành phố;

- Các phòng thuộc UBND thành phố;

- Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa thành phố;

- UBND các phường, xã;

- Lưu: VT, YT.

 

TM. UBND THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Cường

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 212.029
    Online: 8