LỊCH CÔNG TÁC

UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI
Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm
14 giờ 30 phút Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia Ban Thường vụ cấp ủy, nhân sự tái cử các chức danh cán bộ chủ chốt thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành ủy thành phố Hà Tĩnh Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND phường Hội trường cơ quan thành ủy