DANH SÁCH

 Tổ công tác phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” phường Đại Nài 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1

Phạm Mạnh Hiền Chủ tịch UBND Tổ trưởng

2

Lê Văn Bình Phó chủ tịch UBND Tổ phó

3

Lê Thị Bình Công chưc VP-TK  

4

Trần Thị Loan Công chưc TP-HT  

5

Lê Đăng Lam Công chức VH-XH  

6

Nguyễn Thị Thu Trang Công chức ĐC-XD  

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

  1. Ông Phạm Mạnh Hiền, Chủ tịch UBND phường, Tổ trưởng:

- Chịu trách nhiệm trước UBND phường trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” theo quy định;

- Hàng năm tiến hành nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”, lấy tiêu chí bình xét thi đua đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng đánh giá vào cuối năm;

- Trực ký hồ sơ vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần (Nếu có việc đột xuất giao lại cho phó chủ tịch UBND trực ký).

2. Ông Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND, Tổ phó:

- Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các bộ phận chuyên môn trong việc xử lý hồ sơ, rà soát, đánh giá tình hình, báo cáo định kỳ, rút kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đôn đốc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thực hiện Quyết định 1826/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND thành phố về Quy định xin lỗi nhân dân.

- Trực ký hồ sơ vào thứ 3,4,6 hàng tuần (Nếu có việc đột xuất bàn giao cho chủ tịch UBND trực ký).

3. Bà Lê Thị Bình, Công chức Văn phòng, Thống kê có trách nhiệm:

- Theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ của công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Báo cáo tình hình thực hiện thủ tục hành chính cho cấp trên đảm bảo đúng quy định.

- Là đầu mối phối hợp với các cán bộ, công chức khác thuộc UBND phường kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc xảy ra, đặc biệt đối với những hồ sơ liên quan đến nội dung công việc của nhiều bộ phận.

- Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của Ngành Nội vụ, Tôn giáo, Giao thông vận tải, Quốc phòng và ngành Văn hóa, chuyển các cán bộ, công chức khác có liên quan thuộc UBND phường để xử lý, viết phiếu chuyển hồ sơ, sau đó nhận lại kết quả đã giải quyết, trả lại cho tổ chức, công dân;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Công chức Địa chính, Xây dựng có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Xử lý, trình Lãnh đạo UBND phường giải quyết các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; Chuyển hồ sơ xây dựng nhà ở, hồ sơ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn cho cán bộ, công chức phụ trách; sau đó trả kết quả cho tổ chức, công dân.

- Là đầu mối phối hợp với các công chức khác để giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở đối với các trường hợp liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.

5. Bà Trần Thị Loan, Công chức Tư pháp – Hộ tịch có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Xử lý, trình Lãnh đạo UBND phường giải quyết các hồ sơ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, sau đó trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Là đầu mối phối hợp với các công chức khác để giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các trường hợp liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.

6. Ông Lê Đăng Lam, Công chức Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, tiếp tổ chức, công dân đến liên hệ về những công việc thuộc lĩnh vực Lao động thương binh xã hội;

- Xử lý, trình Lãnh đạo UBND phường giải quyết các hồ sơ thuộc các lĩnh vực Lao động thương binh xã hội, sau đó trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Là đầu mối phối hợp với các công chức khác để giải quyết các công việc thuộc các lĩnh vực Lao động thương binh xã hội đối với các trường hợp liên quan đến nội dung công việc của nhiều công chức.

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 224.914
Online: 20