ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HÀ TĨNH

Số: 5392/UBND-VX1

V/v ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 8 năm 2021

 

     Kính gửi:

                                  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

                                  - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

Sau khi xem xét nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 2952/SYT-NVY ngày 16/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có địa phương/khu vực đang thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc “ai ở đâu ở đấy”.

2. Các trường hợp đặc biệt được ra/vào vùng cách ly, phong tỏa:

- Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch;

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sinh sống trong khu vực cách ly, phong tỏa đi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn phụ trách, quản lý;

- Các đơn vị cấp huyện, đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu do UBND cấp huyện quy định được phép ra/vào khu vực cách ly, phong toả trong phạm vi địa bàn huyện, thành phố, thị xã để thực hiện nhiệm vụ.

3. Yêu cầu đối với người ra/vào khu vực cách ly, phong toả (trừ các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ khẩn cấp khác như phòng cháy, chữa cháy, cấp cứu, thảm họa…; các trường hợp cấp cứu, thai sản):

- Có giấy xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp; có giấy xác nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ;

- Đối với thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp yêu cầu có thêm giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.

4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu quy định cụ thể các trường hợp được ra/vào khu vực cách ly, phong tỏa trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, phải cách ly, phong tỏa trên địa bàn toàn huyện, liên huyện, toàn tỉnh.

Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBND huyện Cẩm Xuyện;

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;

- Trung tâm CB-TH;

- Lưu: VT, VX1.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê  Ngọc Châu

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 224.894
    Online: 23