UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐẠI NÀI

Số: 16/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Nài, ngày 13 tháng 4 năm 2021


THÔNG BÁO

V/v niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 Và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn;

- Liên đoàn cán bộ các tổ dân phố và cử tri toàn phường.

  Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 05/02/2021 của Uỷ ban bầu cử phường Đại Nài về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND phường Đại Nài tiến hành niêm yếtdanh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các điểm cụ thể như sau:

1. Tại UBND phường Đại Nài: Niêm yết tất cả danh sách cử tri trên địa bàn phường.

2. Đối với cử tri thường trú, tạm trú tại các tổ dân phố: danh sách được niêm yết tại nhà văn hóa các tổ dân phố, riêng tổ dân phố 2 được niêm yết tại nhà văn hóa Tổ dân phố 1 (cũ).

3. Đối với cử tri thường trú, tạm trú tại các cơ quan, đơn vị, trường học: Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sởcủa cơ quan, đơn vị, trường học đó.

4. Thời hạn niêm yết danh sách cử tri: Từ 13/4/2021 đến hết ngày 22/5/2021.

Ủy ban nhân dân phường Đại Nài đề nghị các cử tri đến các điểm niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 để kiểm tra, rà soát lại các thông tin trong danh sách cử tri. Khi kiểm tra, nếu phát hiện có sai sót đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp với Tổ trưởng tổ dân phố (đối với cử tri thường trú, hoặc tạm trú tại các tổ dân phố), thủ trưởng các cơ quan, trường học hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ trực tại UBND phường (Bà Lê Thị Bình, số điện thoại 0918.488.238)để được sửa đổi, bổ sung theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Đảng ủy; HĐND; UBND phường;

- UBBC phường;

- Lưu VP.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Phạm Mạnh Hiền

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 224.958
    Online: 21