I. Thường trực Đảng ủy phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1

Trần Trọng Dũng Bí thư Đảng ủy 0913294861

2

Lê Thị Tịnh PBT Đảng ủy, CT. HĐND 0384799964

3

Phạm Mạnh Hiền PBT Đảng ủy - CT. UBND 0945386703

II. Thường trực Hội đồng nhân dân phường

Thứ tự

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1

Lê Thị Tịnh PBT Đảng ủy - CT. HĐND 0384799964

2

Phạm Trung Hiếu Phó CT. HĐND 0915383849

III. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường 

 Thứ tự

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1

Phạm Mạnh Hiền PBT Đảng ủy - CT. UBND 0945386703

2

Lê Văn Bình PCT. UBND 0913376413

IV. Thường trực UBMTTQ phường

 Thứ tự

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1

Nguyễn Xuân Hương Chủ tịch UBMTTQ 0914512368

2

Nguyễn Công Trực PCT. UBMTTQ 0979571306

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 212.018
Online: 1