Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương
trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021-2030; Công văn số
3787/BNV-CCHC ngày 04/8/2021 của Bộ Nội vụ về việc triển khai các nội dung
sau Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm
2020 và Chỉ số CCHC năm 2020; trên cơ sở phân tích kết quả xếp hạng các chỉ
số liên quan đến CCHC năm 2020 do các cơ quan Trung ương công bố1; nhằm
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế
trong các chỉ số CCHC, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch khắc
phục tồn tại, hạn chế và cải thiện, nâng cao các Chỉ số: Cải cách hành chính (PAR
INDEX), Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành
chính nhà nước (SIPAS), Hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh
Hà Tĩnh năm 2021 và những năm tiếp theo,

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 184.137
    Online: 11