UBND PHƯỜNG ĐẠI NÀI

BCĐ PC DỊCH COVID-19

Số: 09/TB-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Đại Nài, ngày 09 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc bố trí thời gian tổ chức tiêm phòng covid-19 đợt đầu xuân 2022

 

Kính gửi:     Liên đoàn cán bộ các TDP

 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 phường Đại Nài thông báo lịch tiêm phòng tại trạm y tế phường Đại Nài như sau:

1. Đối tượng tiêm:

- Là công dân đã tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin pfize, astra zeneca, vero cell, modena …. đủ thời gian tiêm mũi 2, mũi 3 đang sinh sống, làm việc trên địa bàn phường (bao gồm công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn phường; các công dân đang lao động, học tập trên địa bàn phường; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường).

- Những công dân chưa tiêm mũi 1 (bao gồm cả các công dân thường trú, tạm trú và đang lao động, học tập trên địa bàn phường).

2. Thời gian tiêm:

01 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 11/02/2022 (thứ sáu).

3. Địa điểm tiêm:

Trạm y tế phường Đại Nài, số nhà 14, ngõ 98 đường 26/3.

4. Một số lưu ý trước khi đi tiêm: Khi đi bắt buộc phải mang theo các giấy tờ liên quan sau:

- Thẻ căn cước công dân (nếu chưa có thẻ căn cước công dân thì đến tại công an phường Đại Nài để xin số định danh cá nhân).

- Giấy chứng nhận tiêm phòng mũi 1, mũi 2.

Nhận được văn bản này, yêu cầu liên đoàn cán bộ các TDP thông báo cho các đối tượng tiêm vắc xin biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường;

- Chủ tịch, PCT UBND phường;

- UBMTTQ và các đoàn thể phường;

- BCĐ PC dịch COVID-19 phường;

- Trạm y tế phường;

- Lưu: VP, YT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Lê Văn Bình

PCT. UBND PHƯỜNG

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 246.133
    Online: 7