Hướng dẫn bổ sung quy trình, thành phần hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

        Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

        Căn cứ Công văn số 497/LĐTBXH-VP ngày 03/6/2020 của Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải đáp vướng mắc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

        Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3267/UBND-VX1 ngày 26/5/2020, Công văn số 3531/UBND-VX1 ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh về việc đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

        Thực hiện Công văn số 3749/UBND-VX1 ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh; Công văn số 488/STP-XDKT-TDTHPL ngày 11/6/2020 của Sở Tư pháp; Công văn số 984/CTK ngày 07/5/2020 của Cục Thống kê tỉnh; ý kiến góp ý của các Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và ý kiến góp ý của UBND các huyện, thành phố, thị xã.

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 1299/SLĐTBXH-LĐVL ngày 12/6/2020 về việc hướng dẫn bổ sung quy trình, thành phần hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.    

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 85.721
    Online: 1