ỦY BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG ĐẠI NÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-UBBC

Đại Nài, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Tài liệu dùng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường và các TDP)

            Thực hiện Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị quyết số 113/2020/UBTVQH14 ngày 17/11/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban bầu cử phường Đại Nài thông báo về thời gian địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

            1. Thời gian bầu cử:

            Thời gian bầu cử diễn ra vào ngày 23/5/2021 (Chủ nhật); khai mạc vào lúc 6h30, thời gian bỏ phiếu bầu cử bắt đầu từ lúc 7h sáng đến 19h cùng ngày;

            2. Địa điểm bỏ phếu:

            - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 1: Gồm tổ dân phố 2, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố 2.

            - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 2: Gồm tổ dân phố 3 và tổ dân phố 4, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố 3.

              - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 3: Gồm tổ dân phố 5, địa điểm bỏ phiếu: nhà văn hóa tổ dân phố 5.

              - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 4: Gồm tổ dân phố 6 và tổ dân phố 7, địa điểm bỏ phiếu:  nhà văn hóa tổ dân phố 6.

              - Khu vực bỏ phiếu bầu cử số 5: Gồm tổ dân phố 8 và tổ dân phố 10, địa điểm bỏ phiếu:  nhà văn hóa tổ dân phố 8.

            3. Về số lượng người ứng cử và số Đại biểu được bầu:

            3.1. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV bầu tại  đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê):

            Tổng số người ứng cử: 05 người.

            Số đại biểu được bầu: 03 người.

            3.2. Về bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, bầu tại đơn vị bầu cử số 4 ( Thành phố Hà Tĩnh):

            Tổng số người ứng cử : 08 người.

            Số đại biểu được bầu: 05 người.

            3.3. Về bầu cử Đại biểu HĐND thành phố khóa XXI, bầu tại đơn vị bầu cử số 3 ( phường Đại Nài và xã Thạch Bình):

            Tổng số người ứng cử: 06 người.

            Số đại biểu được bầu: 03 người.

            3.4. Về bầu cử Đại biểu HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

            3.4.1. Khu vực bầu cử số 1 (TDP2):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4.2. Khu vực bầu cử số 2 (TDP3, TDP4):

            Tổng số người ứng cử: 08 người.

            Số đại biểu được bầu: 05 người.

              3.4.3 Khu vực bầu cử số 3 (TDP5)

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            3.4.4. Khu vực bầu cử số 4 (TDP6, TDP7):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

              3.4.5 Khu vực bầu cử số 5 (TDP8, TDP10):

            Tổng số người ứng cử: 07 người.

            Số đại biểu được bầu: 04 người.

            Vậy Uỷ ban bầu cử phường Đại Nài thông báo cho toàn thể cử tri và Nhân dân được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

-Các thành viên UB bầu cử;

- Các ban bầu cử;

- Các tiểu ban bầu cử;

- Các TDP;

- Lưu TK UBBC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Thị Loan

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 169.265
    Online: 4