(Số liệu cập nhật đến ngày 31/12/2018)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

428,2

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

1.860

2

- Tổng dân số (dân số quy đổi)

   + Nam

   + Nữ

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

6.111

2.975

3.136

 

       

        

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

1.427

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

88

24

27,3 %

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

 1,05 %

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

      + Nam

      + Nữ

3.503

1.651

1.852

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

2.725

631

609

1.485

3

Cơ cấu lao động trong các ngành (%)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (%)

     + Công nghiệp, xây dựng (%)

     + Thương mại - dịch vụ (%)

 

23,15 %

22,35 %

54,50 %

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Đại Nài
 Liên kết website
Thống kê: 22.277
Online: 11